Btw Vakken

Betekenis vakken BTW-aangifte

KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN

Rooster 00

 • Verkoop van goederen tegen 0-tarief: dagbladen, tijdschriften, pre-paid telefoonkaarten,recuperatiestoffen, tabaksfabrikaten.
 • Verkoop van goederen onder de margeregeling: aankoopprijs van het verkochte goed.
 • Overdracht van algemeenheid van goederen of van een bedrijfstak zoals bedoeld in art.11 WBTW.
 • De niet-belastbare handelingen tussen de leden van een BTW-eenheid.
 • De niet belastbare handelingen van een gemengde of gedeeltelijk belastingplichtige (eventueel enkel op jaarbasis opnemen in aangifte m.b.t. laatste aangifteperiode van het jaar).

Rooster 01

 • Belastbare leveringen en diensten tegen het 6% tarief (kasontvangsten en facturen).
 • De met een levering of een dienst gelijkgestelde handelingen tegen het 6% tarief.

Rooster 02

 • Belastbare leveringen en diensten tegen het 12% tarief (kasontvangsten en facturen).
 • De met een levering of een dienst gelijkgestelde handelingen tegen het 12% tarief.

Rooster 03

 • Belastbare leveringen en diensten tegen het 21% tarief (kasontvangsten en facturen).
 • De met een levering of een dienst gelijkgestelde handelingen tegen het 21% tarief.

Rooster 44

 • Maatstaf van heffing van diensten aan belastingplichtigen (B2B) in een andere EU lidstaat waarbij de BTW moet voldaan worden door de in de andere lidstaat gevestigde medecontractant (plaatsbepaling op basis van art.21 §2 WBTW). Opmerking: ook opnemen in listing intracommunautaire handelingen.

Rooster 45

 • Maatstaf van heffing van de werken in onroerende staat waarvan de medecontractant een BTWbelastingplichtige is ,die onderworpen is aan de periodieke aangifteplicht (KB1 art.20).
 • Ook mogelijk bij levering beleggingsgoud (KB1 art.20bis, optie).

Rooster 46

 • Intracommunautaire levering van goederen en daarmee gelijkgestelde handelingen (overbrengingen).
 • A-B-C verrichtingen: leverancier uit lidstaat A verkoopt goederen aan Belgische afnemer B. Deze verkoopt goederen door aan klant in lidstaat C. Goederen worden door leverancier uit A rechtstreeks aan C geleverd. Verkoop door Belgische afnemer B aan klant C in rooster 46 opnemen.

Rooster 47

 • Uitvoeren.
 • Met uitvoer gelijkgestelde handelingen (leveringen aan ambassades, vliegtuigen, boten, inentrepot… ).
 • Levering van goederen aan een klant in een andere EU lidstaat van goederen die zich reeds in die lidstaat bevonden.
 • Levering van goederen met montage of installatie in het buitenland.
 • Verkopen op afstand.
 • B2B diensten met als plaats een andere EU lidstaat, zij het niet o.w.v. vestigingsplaats van de afnemer maar o.w.v. afwijkende regel (art.21 $3 WBTW).
 • Diensten aan niet BTW-belastingplichtigen die plaatsvinden in een ander EU-lidstaat.
 • Diensten die plaatsvinden buiten de EU (ongeacht de klant).

Rooster 48

 • Correcties op roosters 44 en 46 (IC diensten en leveringen) : creditnota’s en andere negatieve correcties.

Rooster 49

 • Omzetcorrecties op roosters 00, 01, 02, 03, 45,en 47.
 • Ook: correctie voor het bedrag dat werd ingeschreven in rooster 46 voor goederen die voorwerp uitmaakten van een overbrenging naar een andere lidstaat en die na overbrenging verkocht werden. De verkoopwaarde van deze goederen maakt deel uit van de inschrijving in rooster 47.

KADER III : INKOMENDE HANDELINGEN

Rooster 81

 • Bedrag van alle aankopen handelsgoederen, grond- en hulpstoffen en bijhorende aankoopkosten ingeschreven in de rekeningen 60.
 • Waarde van de met een levering gelijkgestelde handelingen.
 • Bedrag van alle door-gefactureerde diensten (werken uitgevoerd door onderaannemers).
 • In min op te nemen: alle creditnota’s en negatieve verbeteringen i.v.m. deze aankopen van goederen of diensten.
 • Geen onderscheid naar BTW tarief, ongeacht waar goederen werden aangekocht of diensten gepresteerd.

Rooster 82

 • Bedragen van diensten en diverse goederen, al dan niet onderworpen aan de BTW, ingeschreven in rekeningen 61 (beroepsmatige kosten).
 • De niet aftrekbare BTW, voor zover het het beroepsgedeelte betreft (ingeschreven in rekeningen 61 of 64).
 • De bedragen opgenomen in rekeningen 62 (bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen) en rekeningen 65 (financiële kosten) voor zover hierover BTW in rekening werd gebracht.
 • In min: de bedragen van de ontvangen creditnota’s en negatieve verbeteringen i.v.m. bovenvermelde kosten.

Rooster 83

 • Bedrag van aankopen van investeringsgoederen, al dan niet onderworpen aan de BTW, opgenomen in de rekeningen 20 t/m 27 (enkel beroepsmatige investeringen).
 • Inclusief niet-aftrekbare BTW voor zover beroepsmatig.
 • In min: de bedragen van de ontvangen creditnota’s en negatieve verbeteringen i.v.m. bovenvermelde kosten.

Rooster 84

 • Ontvangen creditnota’s i.v.m. intracommunautaire verwervingen en intracommunautaire diensten m.b.t. handelingen, ingeschreven in roosters 86 en 88, waardoor er minder BTW verschuldigd en aftrekbaar is.
 • Vermeld volledige bedrag van de creditnota, ook het eventuele privégedeelte.

Rooster 85

 • Creditnota’s met betrekking tot alle handelingen, anders dan deze die moeten worden opgenomen in rooster 84.
 • Vermeld volledige bedrag van de creditnota exclusief BTW, ook het eventuele privégedeelte.

Rooster 86

 • Bedragen (MVH) van intracommunautaire verwervingen en daarmee gelijkgestelde handelingen.
 • A-B-C verrichtingen: leverancier uit lidstaat A verkoopt goederen aan Belgische afnemer B. Deze verkoopt goederen door aan klant in lidstaat C. Goederen worden door leverancier uit A rechtstreeks aan C geleverd, die ook wordt aangeduid als schuldenaar van de BTW. Aankoop vangoederen door B worden in rooster 86 opgenomen (geen BTW opnemen in roosters 55 en 59 uitgaande factuur opgenomen in rooster 46).
 • uitgaande factuur opgenomen in rooster 46).
 • A-B-C verrichtingen: leverancier uit lidstaat A verkoopt goederen aan afnemer in lidstaat B. Deze verkoopt goederen door aan Belgische klant C. Goederen worden door leverancier uit A rechtstreeks aan Belgische klant C geleverd, die ook wordt aangeduid als schuldenaar van de BTW. Aankoop door Belgische klant C (= aangever) in rooster 86 opnemen.
 • Inclusief het eventuele privégedeelte.

Rooster 87

Bedrag van alle handelingen waarvoor de aangever gehouden is de BTW te voldoen, met uitzondering van de intracommunautaire verwervingen (rooster 86) en intracommunautaire diensten (rooster 88):

 • Aankopen onder KB 1 art. 20 of 20bis (WOS – beleggingsgoud).
 • Invoer met verlegging van heffing naar het binnenland.
 • Aankopen bij een landbouwer, onderworpen aan de bijzondere landbouwregeling
 • Leveringen door een niet in België gevestigde belastingplichtige, waarvoor de Belgische BTW verschuldigd is door de aangever-medecontractant op grond van art 51, $2, 5° WBTW of KB 31 art.5 (o.a. aankoop goederen bij een niet in België gevestigde belastingplichtige, van goederen die zich reeds in België bevinden).
 • Leveringen met montage en installatie door een buitenlandse leverancier.
 • Diensten verricht door een in een andere EU lidstaat gevestigde belastingplichtige, die plaatsvindt in België op grond van art. 21, $3 WBTW.
 • Diensten verricht door een buiten de EU gevestigde belastingplichtige die plaatsvinden in België.
 • Inclusief het eventuele privégedeelte.

Rooster 88

 • Bedrag van de diensten verricht door een in een andere lidstaat gevestigde belastingplichtige, die plaatsvindt op de vestigingsplaats van de afnemer (intracommunautaire diensten B2B - art. 21, $2 WBTW) en waarover de afnemer de BTW verschuldigd is (art. 51, $2, 1° WBTW).
 • Inclusief het eventuele privégedeelte.

Rooster 54

 • Totaal bedrag van de verschuldigde BTW over de omzet vermeld in roosters 01, 02 en 03.

Rooster 55

 • Totaal bedrag van de verschuldigde BTW over de bedragen vermeld in roosters 86 en 88 (de intracommunautaire verwerving van goederen in België en de daarmee gelijkgestelde handelingen, de intracommunautaire diensten waarbij aangever als medecontractant de schuldenaar is van de BTW, de intracommunautaire verwerving van goederen als ‘C’ in ABC verrichtingen in het kader van de vereenvoudigingsmaatregel).

Rooster 56

 • Totaal bedrag van de verschuldigde BTW over de bedragen vermeld in rooster 87, met uitzondering van deze die betrekking hebben op invoer met verlegging van heffing naar het binnenland.

Rooster 57

 • Totaal bedrag van de verschuldigde BTW over de bedragen vermeld in rooster 87 die betrekking hebben op invoer van goederen met verlegging van heffing naar het binnenland.

Rooster 61

Totaal bedrag van de BTW die verschuldigd is als een gevolg van een herziening:

 • Ontoereikende heffingen, vastgesteld door de aangever: er werd te weinig BTW opgenomen in de roosters 54 tot 57 in deze of vorige periodes. Kan een gevolg zijn van:
 1. Vergissingen i.v.m. het BTW-tarief, de MVH of andere berekeningen op de factuur.
 2. Bijkomende kosten die de MVH verhogen.Het ten onrechte ingeroepen hebben van een vrijstelling of bijzondere regeling.
 3. Het ten onrechte ingeroepen hebben van een vrijstelling of bijzondere regeling.De voordelen alle aard waarover de BTW nog moet worden afgedragen.
 4. De voordelen alle aard waarover de BTW nog moet worden afgedragen.

Echter: indien mogelijk rechtzetten via (bijkomende) factuur.

 • Herzieningen van de aftrek van BTW, met uitzondering van BTW vermeld op ontvangen creditnota’s. Kan een gevolg zijn van:
 1. Gewijzigd gebruik van een bedrijfsmiddel, waardoor vroeger in aftrek gebrachte BTW te hoog was: teveel teruggevorderde BTW hier opnemen.BTW over creditnota’s waarop geen BTW vermeld wordt, die betrekking hebben op
 2. BTW over creditnota’s waarop geen BTW vermeld wordt, die betrekking hebben op handelingen waarvoor aangever oorspronkelijk de BTW verschuldigd was. Administratieve tolerantie: de BTW over deze creditnota’s hoeft hier niet opgenomen te worden indien de BTW over de oorspronkelijke factuur volledig aftrekbaar was en het niet om een bedrijfsmiddel ging waarover de BTW-aftrek vatbaar is voor herziening zoals in het vorige punt besproken.
 • Bijkomende verschuldigde BTW in gevolge administratieve controles (exclusief de bedragen van boetes en nalatigheidsintresten).

Rooster 63

 • BTW die verschuldigd wordt in gevolge ontvangen creditnota’s m.b.t. facturen waarvan de BTW oorspronkelijk in rooster 59 werd opgenomen.

Rooster 65

 • Niet in gebruik.

Rooster XX

 • Totaal bedrag van de verschuldigde BTW.

Rooster 59

 • Bedrag van de aftrekbare BTW vermeld op de inkomende facturen i.v.m. de inkoop van goederen en diensten.
 • De BTW voldaan aan de grens op de invoerdocumenten bij invoer van goederen met de aangever als geadresseerde.
 • De BTW opgenomen in roosters 55, 56 en 57, voor zover aftrekbaar.
 • De BTW over de MVH van handelingen die de aangever ten behoeve van de eigen economische activiteit heeft verricht (in toepassing van art.12 of 19 WBTW). Deze BTW moet eveneens in rooster 54 zijn opgenomen. Aangever dient stukken op te maken ter staving van deze handelingen.

Rooster 62

Totaal bedrag van de BTW die aftrekbaar is als een gevolg van een herziening:

 • Bedrag van de BTW waarvan de aangever teruggave kan verkrijgen : er werd te veel verschuldigde BTW opgenomen in roosters 54 tot 57. Kan een gevolg zijn van:
 1. Vergissingen i.v.m. het BTW-tarief, de MVH of andere berekeningen op de factuur.Het ten onrechte niet toegepast hebben van een vrijstelling of bijzondere regeling.
 2. Het ten onrechte niet toegepast hebben van een vrijstelling of bijzondere regeling.Overstap van bijzondere landbouwregeling of de forfaitaire regeling naar de normale
 3. Overstap van bijzondere landbouwregeling of de forfaitaire regeling naar de normale regeling.
 • Herziening van de aftrek (uitgeschreven creditnota’s uitgezonderd).
 1. Gewijzigd gebruik van een bedrijfsmiddel, waardoor vroeger in aftrek gebrachte BTW te laag was: te weinig teruggevorderde BTW hier opnemen.BTW over creditnota’s zonder BTW, die betrekking hebben op handelingen waarvoor
 2. BTW over creditnota’s zonder BTW, die betrekking hebben op handelingen waarvoor aangever oorspronkelijk de BTW verschuldigd was. Administratieve tolerantie: de BTW over deze creditnota’s hoeft hier niet opgenomen te worden indien de BTW over de oorspronkelijke factuur volledig aftrekbaar was en het niet om een bedrijfsmiddel ging waarover de BTW-aftrek vatbaar is voor herziening .

Rooster 64

 • BTW die terugvorderbaar wordt in gevolge uitgereikte creditnota’s m.b.t. facturen waarvan de BTW oorspronkelijk in rooster 54 werd opgenomen.

Rooster 66

 • Niet in gebruik.

Rooster YY

 • Totaal bedrag van de aftrekbare BTW.

Rooster 71

 • Het positieve verschil tussen rooster XX en YY (de aangever heeft meer verschuldigde dan terugvorderbare BTW): saldo van de aan de staat verschuldigde BTW.
 • Rooster 72
 • Het verschil tussen rooster XX en YY is negatief: saldo van de van de staat terug te vorderen BTW (zonder minteken).

Rooster 91

 • Enkel in te vullen door maandaangevers die een decembervoorschot hebben betaald dat werd bepaald door de berekening van de werkelijk verschuldigde BTW over de handelingen van de 1ste tot en met de 20ste december. In rooster 91 het betaalde bedrag opnemen (00 indien er geen werkelijk verschuldigde BTW was in deze periode)
Einde module